اشنایی با پرتکل اینترنت اشیا MQTT

/
MQTT [1] (پیام تله متری حمل و نقل پیام) یک استاندارد ISO (ISO…