طراحان الکترونیک – مجری پروژه های اینترنت اشیا

   طراحان الکترونیک – مجری پروژه های اینترنت اشیا

    طراحان الکترونیک – مجری پروژه های اینترنت اشیا

    <p>
    <br />
     <br />

     طراحان الکترونیک – مجری پروژه های اینترنت اشیا

     </p>
     <h1><a href=”http://smart-device.ir” data-mce-href=”http://smart-device.ir”>طراحی ماژول اینترنت اشیا و دستگاه های هوشمند و اجرای پروژه های خانه هوشمند و اینترنت اشیا جایگزین کم هزینه PLC و HMI ارتباط با WinCC</a></h1>
     </p>
     <div class=”description”>پروژه هاي ميکروکنترلر ARM AVR PIC dsPIC LPC STM32 و الکترونيک اندروید Android Smart AC App</div>
     </p>
     <h2>طراحی ماژول اینترنت اشیا و دستگاه های هوشمند و اجرای پروژه های خانه هوشمند و اینترنت اشیا جایگزین کم هزینه PLC و HMI ارتباط با WinCC</h2>
     </p>
     <h2>طراحی و توسعه سیستم های مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی پروژه الکترونیک دستگاه هوشمند اندروید</h2>
     </p>
     <p><center></p>
     <h2>Smart AC Android App</h2>
     </p>
     <p><a href=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.pdf” download=”http://smart-device.ir/Smart AC Android App.pdf” data-mce-href=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.pdf”><img title=”Smart AC Android App” src=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.jpg” alt=”[b][b][b][b][b]Smart AC Android App” width=”24″ height=”24″ align=”middle” data-mce-src=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.jpg” /></a></p>
     <h1><a href=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.apk” data-mce-href=”http://smart-device.ir/Smart%20AC%20Android%20App.apk”>DOWNLOAD APK</a></h1>
     </p>
     <p></center></p>
     <p><a class=”” href=”http://automasys.wordpress.com/” target=”اندروید کنترل هوشمند Android پروژه الکترونیک میکروکنترلر خانه هوشمند ماژول ساختمان دستگاه” name=”” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”><img title=”کنترل هوشمند دستگاه لوازم منزل خانه ساختمان اندروید Android پروژه الکترونیک ماژول سنسور” src=”http://automasys.persiangig.com/Smart%20Control%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg” alt=”[b][b][b][b][b]کنترل هوشمند دستگاه لوازم منزل خانه ساختمان اندروید Android پروژه الکترونیک ماژول سنسور” width=”24″ height=”24″ align=”middle” data-mce-src=”http://automasys.persiangig.com/Smart%20Control%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87.jpg” /><br />ارائه </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>انواع</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>پروژه</a> هاي <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>صنعتي</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>آزمايشگاهي</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>دانشگاهي</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>تحقيقاتي</a></p>
     <div>
     <p><span style=”font-size: medium;” data-mce-style=”font-size: medium;”>66737819             09194986646</span></p>
     </div>
     <div><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>http://automasys.wordpress.com</a></div>
     </p>
     <p>انواع <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ميکروکنترلر</a>هاي <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ميکروچيپ</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اتمل</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اينتل</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>فيليپس</a><br /><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>AVR </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ARM </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>LPC </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>STM32 </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>PIC </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>dsPIC </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>8051</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>8086 </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>z80</a></p>
     <p><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>انواع </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اينترفيس</a> و <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>پروتکل</a> ها<a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ARM</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>AVR</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>PIC</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>MicroController</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Electronic</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Project</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>GPRS</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>GSM</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>USB</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>BlueTooth</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Ethernet</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Network</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>CAN</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>I2C</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>SPI</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>RS485</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Automation</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>PLC</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>پروژه الکترونيک</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ميکروکنترلر</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>آرم</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>8051</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اتمل</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>فيليپس</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ميکروچيپ</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Interface</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اينترفيس</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ويژوال استاديو</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Visual Studio 2010 </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>C# </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>VB.Net </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Protel </a><a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>DXP</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Altium</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Eagle</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>PCB</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>SPICE</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>PSPICE</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>HSPICE</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>ADS</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>OrCAD</a> <a href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Silvaco</a></p>
     <p><a class=”” href=”http://automasys.wordpress.com/” target=”پروژه هاي الکترونيک کنترل مانيتورينگ اتوماسيون صنعتي” name=”” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”><img src=”http://automasys.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20AVR%20ARM%20STM32.jpg” alt=”[b][b][b][b][b]پروژه هاي الکترونيک کنترل مانيتورينگ اتوماسيون صنعتي ARM AVR PIC LPC” width=”24″ height=”24″ align=”left” border=”0″ hspace=”” vspace=”0″ data-mce-src=”http://automasys.persiangig.com/image/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20AVR%20ARM%20STM32.jpg” /></a></p>
     <p>انجام پروژه هاي ميکروکنترلر ARM AVR PIC dsPIC LPC STM32 و الکترونيک (مبتدي تا پيشرفته ) در کوتاه ترين زمان و بهترين کيفيت و مناسب ترين قيمت</p>
     <p>از قبيل:<br />كنترل دستگاههای اطراف بوسیله <a title=”ارتباط میکروکنترلر ARM AVR با گوشی موبایل اندروید Android Mobile Cell Phone” href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>موبایل</a> ارتباط <a title=”ارتباط میکروکنترلر ARM AVR با گوشی موبایل اندروید Android Mobile Cell Phone” href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>میکرو</a> با <a title=”ارتباط میکروکنترلر ARM AVR با گوشی موبایل اندروید Android Mobile Cell Phone” href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>اندروید</a> <a title=”ارتباط میکروکنترلر ARM AVR با گوشی موبایل اندروید Android Mobile Cell Phone” href=”http://automasys.wordpress.com/” data-mce-href=”http://automasys.wordpress.com/”>Android</a> Mobile<br />- Wi-Fi WiFi Bluetooth Wireless RF RFM NRF ESP8266 Zigbee BLE XBee Remote Control ریموت کنترل وایرلس بیسیم بی سیم بلوتوس بلوتوث وای فای</p>
     سیستمهای کنترل و اتوماسیون مزارع هوشمند و گلخانه ها و کشت قارچ ورمی کمپست کمپوست کامپوست
     الگوریتم دالسم الگریتم فنکم فنکوم
     هیدروپونیک ایروپونیک
     <p>- فارسي نويسي در ال سي دي گرافيکي و ميکروکنترلر</p>
     <p>- قفل رمز دار الکترونيک</p>
     <p>- دفترچه تلفن فارسي و انگليسي</p>
     <p>- پخش صدا و مدارات صوتي با بهترين کيفيت</p>
     <p>- راه اندازي اي سي vs1003 به وسيله ميکرو کنترلر</p>
     <p>- راه اندازي انواع مدارات فاصله سنج به وسيله ميکروکنترلر</p>
     <p>- طراحي و ساخت تابلو روان و تابلو هاي الکترونيک</p>
     <p>- طراحي و ساخت ديمر ديجيتال با توان بالا</p>
     <p>- راه اندازي GPS و اتصال به مدارات الکترونيک</p>
     <p>- نمايش انيميشن به وسيله ميکرو کنترلر</p>
     <p>- راه اندازي انواع موتور ها</p>
     <p>- تشخيص دود ، منو اکسيدکربن ، انواع گازها و آلارم در هنگام خطر</p>
     <p>- پروژهاي کنترلي متشکل از 2 قسمت کامپيوتر و مدار کنترلي و ميکروکنترلر</p>
     <p>- پروژهاي شامل انتقال اطلاعات به اينترنت و اينترانت مستقل از کامپيوتر و تنها با ميکروکنترلر</p>
     <p>- ارسال اس ام اس و ارتباط با GSM مودم</p>
     <p>- پروژهاي متشکل از RFID و اتصال به مدارات الکترونيک</p>
     <p>- تشخيص اثر انگشت و ثبت حضور و غياب</p>
     <p>- طراحي وپياده سازي بازي شطرنج در ال سي دي گرافيکي با تمام جزئيات بازي</p>
     <p>- انواع نرم افزار ها و کامپایلر های کدویژن کیل یار استادیو بسکام بیسکام وین آرم پیک</p>
     <p>- CCS MpLAB IAR Keil WinARM WinAVR Bascom CodeVision AVRStudio GCC PICC Assembler</p>
     <p>- HSPICE PSPICE ORCAD SILVACO TANNER EDA L-Edit ADS SPICE<br /><strong>تلفن : 09194986646 و 66737819</strong><br /><a href=”http://smart-device.ir/Android%20Smart%20Control%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87.pdf” data-mce-href=”http://smart-device.ir/Android%20Smart%20Control%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87.pdf”>HVAC فنکویل فن کویل چیلر هواساز هوارسان کندانسینگ پکیج داکت اسپلیت</a><br />ECG الکترو کاردیوگراف<br />ID Caller FSK & DTMF<br />IR Sender Reciver & Hub<br />LCD گرافیکی تاچ اسکرین<br />آشكار ساز حركت توسط سنسور PIR<br />آمپلی فایر 22 واتی<br />ارتباط با كامپیوتر از طریق پورت USB2<br />ارتباط كامپیوتر با میكرو از طریق پورت سریال RS232<br />ارسال اطلاعات از طریق كامپیوتر بر روی LCD<br />ارسال اطلاعات سنسورها از طریق GSM به گوشی موبایل<br />ارسال و دریافت SMS از گوشی به GSM دوطرفه<br />ارسال و دریافت اطلاعات بین دو كامپیوتر از طریق RF<br />اسیلاتور مربعی 2<br />اینترفیس پورت پارالل و سریال و یو اس بی كامپیوتر و میكرو</p>
     <p><span dir=”rtl”>مشاوره، طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی با کاربردهای صنعتی و تجاری</span><span dir=”rtl”>طراحی بهینه سازی مدار های الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی روز و نیازهای تولیدکنندگان داخل کشور</span><br />باتری خورشیدی<br />باركد خوان تماسی<br />تابلو روان<br />تابلوی روان دستی (فقط با هفت LED)!<br />تابلوی روان سحر آمیز برای دوچرخه و موتور سیكلت<br />تایپ حروف فارسی لمسی همراه با نمایش بر LCD و خواندن<br />تایپ حروف فارسی همراه با نمایش بر LCD و خواندن<br />تایمر مونواستابل<br />تبادل ديتا توسط ماژول RFM12Bوميكروكنترلر<br />تبدیل صفحه كلید كامپیوتر به ماشین تایپ<br />ترازو دیجیتالی<br />تغذیه دوبل 5 ولت<br />تقویت كننده صوت (Audio Amplifier)<br />تلفن كننده اتوماتیك (دزدگیر هوشمند) قابل برنامه ریزی<br />جهت یاب صوتی<br />چراغ چشمك زن 220 ولتی (لامپ هشدار)<br />دریافت اطلاعات دستگاه بوسیله SMS<br />دریافت کد SMS از طریق ماژول GSM<br />دزدگیر تمام اتوماتیك با قابلیت شماره گیری و اعلام پیام و حریق<br />دستگاه تست منبع تغذیه رایانه<br />دستگاه تشخیص افراد از طریق كارتهای RF ID<br />دستگاه تشخیص افراد از طریق كارتهای مغناطیسی<br />دستگاه سوراخكاری بردهای مدار چاپ<br />دفترچه تلفن الكترونیكی گویا با قابلیت شماره گیری بصورت DTMF<br />دفترچه یادداشت الكترونیكی با LCD گرافیگی<br />دماسنج سخنگو<br />دیمر<br />دیمر دیجیتال توسط میكروكنترلر ATmega8<br />دیمر دیجیتال توسط میكروكنترلر كنترل از راه دور<br />راه اندازی LCD گرافیكی و نمایش تصویر<br />OSD<br />راه اندازی لامپ مهتابی با ولتاژ 12 ولت<br />ربات جاروبرقي<br />ربات جهت توانبخشی به معلولین در منزل<br />ربات مسیر یاب از طریق ماهواره (GPS)<br />ربات مسیریاب با AVR و PC<br />رقص نور 10 كاناله<br />رقص نور ساده<br />روبات دنبال كننده خط توسط سنسورهای مادون قرمز IR<br />روبات دنبال كننده نور<br />روبات كنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز<br />ساختمان هوشمند<br />ساعت آنالوگ گردان با هشت LED<br />ساعت بین المللی گویا<br />ساعت دیجیتال با میكرو<br />سرنگ دیجیتالی قابل برنامه ریزی زمان بزریق و مقدار تزریق<br />سيكلوكانورتر تك فاز<br />شارژ باطری بوسیله سلولهای خورشیدی<br />شارژر اتوماتیك باطری<br />شتاب سنج<br />شتاب سنج و نمایش منحنی شتاب روی كامپیوتر<br />شفت انکدر و کنترل دور موتور<br />شمارنده up down با avr و seven segment<br />شمارنده دودویی تعداد پالس توسط LED<br />شمارنده سه رقمی با seven segment<br />ضبط و پخش صدا بر روی MMC با میكروكنترلر AVR<br />طراحی و ساخت PLC<br />طراحی و ساخت كنترل دوربین<br />طراحی و ساخت ماشین حساب گویا جهت افراد نابینا<br />فانكشن ژنراتور آنالوگ 2 مگاهرتز سینوسی – مربعی مثلثی<br />فانكشن ژنراتور دیجیتال 500 كیلوهرتز سینوسی – مربعی مثلثی<br />قفل رمز الكترونیكی بوسیله كارتهای RF ID (كارتهای مترو)<br />قفل رمز دیجیتالی<br />كارت ISA DAQ جهت دریافت اطلاعات از طریق كامپیوتر<br />كاهش اتوماتیك صدای لوازم صوتی در هنگام پاسخ دادن به تلفن<br />كلید حساس به نور<br />كنترل بیسیم دور موتور بر طبق دما<br />كنترل خودكار نور لامپ متناسب با نور محيط<br />كنترل دور موتورهای DC از طریق PWM<br />كنترل ساده یك LED توسط كامپیوتر<br />كنترل وسایل خانگی از طریق تلفن<br />ماشین حساب با قابلیت چهارعمل اصلی<br />ماشین حساب گویا برای نابینایان<br />ماشین حساب مهندسی با AVR<br />مبدل 12 به 220 ولت<br />مبدل دسیمال به BCD<br />محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیك بوسیله میكروكنترلر<br />محافظ لوازم برقی در مقابل نوسانات برق شهر<br />مدار انتظار مكالمه تلفن<br />مدار تعویض اتوماتیك باطری<br />منبع تغذیه با دو پلاریته<br />منبع تغذیه دیجیتال صفر تا سی ولت توسط میكرو<br />منبع تغذیه سوئیچینگ با كنترلر dsp قابل برنامه ریزی 3 30v<br />منبع تغذیه قابل تنظیم (1.2 الی 30 ولت)<br />نشان دهنده مشغول بودن خط تلفن<br />نمایش اعداد از طریق seven segment<br />نمایش و كنترل دمای محیط<br />نمایشگر لیزری (laser show)<br />نمونه گیری از كف دریا با سنسورهای اولتراسونیك و نمایش گرافیكی پستی و بلندی با كامپیوتر<br />هشدار دهنده آب (Water Alarm)<br />کنترل از راه دور ماژولهای HMTR<br />کنترل سطح آب مخزن با روش PID<br />کنترل لوازم خانگی و اماکن صنعتی از طریق SMS<br />تشخیص و كنترل نشتی گازهای مختلف<br />تعقیب كننده خودكار نور خورشید<br />تلفن كننده اتوماتیك (دزدگیر هوشمند) قابل برنامه ریزی<br />درب بازكن هوشمند قابل برنامه ریزی<br />دزدگیر تمام اتوماتیك با قابلیت شماره گیری و اعلام پیام و حریق<br />دزدگیر تمام اتوماتیك با قابلیت شماره گیری واعلام پیام و حریق<br />دستگاه اندازه گیری میزان دوده درون لوله<br />دستگاه اندازه گیری میزان دوده درون لوله<br />دستگاه هشدار جابجای<br />دیمر دیجیتال توسط میكروكنترلر كنترل از راه دور<br />ساختمان هوشمند<br />سرنگ دیجیتالی قابل برنامه ریزی زمان بزریق و مقدار تزریق<br />طراحی سیستم هوشمند آبیاری و حفاظت گلخانه<br />طراحی كنترلر چراغ راهنمایی هوشمند<br />طراحی و ساخت PLC<br />طراحی و ساخت كنترل دوربین<br />كنترل از راه دور هواپیمای بدون سرنشی<br />كنترل از راه دور هواپیمای بدون سرنشی<br />كنترل از طریق GPRS موبایل با یك سیم كارت<br />كنترل بیسیم دور موتور بر طبق دما<br />كنترل پروسه حرارتی آزمایشگاه<br />كنترل دستگاه های الكترونیكی بصورت بیسیم<br />كنترل دستگاههای اطراف از طریق كامپیوتر<br />كنترل دستگاههای اطراف از طریق كامپیوتر<br />كنترل دستگاههای اطراف بوسیله موبایل<br />كنترل دستگاههای اطراف بوسیله موبایل<br />كنترل رطوبت و دما با قابلیت برنامه ریزی<br />كنترل ساده یك LED توسط كامپیوتر<br />كنترل كامل كولر آبی بصورت اتوماتیك<br />كنترل كامل كولر آبی بصورت اتوماتیك<br />كنترل كننده حلقه بسته ماشین لباسشوئی<br />كنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز (INFRARED LED)<br />كنترل نوری (Photo Control)<br />كنترل هوشمند مرغداری<br />كنترل و درایو سطح شیبدار جهت اندازه گیری ضریب اصطكاك<br />كنترل وسایل خانگی از طریق تلفن<br />مانیتورینگ پارامترهای هیدرولیكی كیفی مخازن آب از راه دور<br />منبع تغذیه سوئیچینگ با كنترلر dsp قابل برنامه ریزی 3 30v<br />نمایش و كنترل دمای محیط<br />نمایش و كنترل رطوبت محیط<br />نمایش و كنترل رطوبت محیط<br />نمایشگر انتخابی اطلاعات نرم افزاری (search)<br />نمونه گیری از كف دریا با سنسورهای اولتراسونیك و نمایش گرافیكی پستی و بلندی با كامپیوتر<br />هشدار دهنده آب (Water Alarm)<br />GPS (مدار مسیر یاب)<br />ID Caller FSK & DTMF<br />IR Sender Reciver & Hub<br />ارسال سیگنال متن تایپ شده از طریق كانال رادیوئی<br />باركد خوان تماسی<br />تبادل اطلاعات بی سیم<br />تبادل دیتا با مادون قرمز<br />جستجوگر مكان فرستنده مادون قرمز<br />خاموش كردن كامپیوتر از راه دور با كنترل مادون قرمز<br />در بازكن از راه دور با ضریب ایمنی بالا به همراه سیگنال فیدبك<br />دریافت اطلاعات گوشی موبایل بوسیله اینفرارد<br />دریافت و رمز گشایی كدهای مادون قرمز و تولید و ارسال آنها<br />دستگاه تشخیص افراد از طریق كارتهای RF ID<br />دستگاه هشدار جابجای<br />رادار سرعت سنج دیجیتالی<br />رادیوی مینیاتوری<br />ربات مسیر یاب از طریق (GPS) ماهواره ای<br />ریموت لیزری<br />فرستنده FM<br />فرستنده تلویزیونی سیاه و سفید كم قدرت باند VHF<br />قفل رمز الكترونیكی بوسیله كارتهای RF ID (كارتهای مترو)<br />كنترل از راه دور توسط سنسورهای مادون قرمز 1<br />ویدئو سندر (فرستنده تلویزیونی)<br />درایور ترانسمیتر فشار 4 20 ma نمایش بر حسب psi bar بر روی LCD یا PC<br />درایور ترموكوبل و نمایش دما بر روی LCD یا كامپیوتر<br />ساخت كوره القایی<br />كنترل بیسیم دور موتور بر طبق دما<br />كنترل چپ گرد راست گرد موتور DC با تایمر 1<br />كنترل دور موتورهای DC از طریق PWM<br />مدار تشخیص زاویه<br />تراش قطعات<br />تراش لیزر<br />ساخت قالب<br />طراحی ربات<br />CAD<br />راندو<br />ماكت<br />نقشه كشی دستی<br />FPGA<br />Labview<br />Orcad<br />PLC<br />Proteus<br />Pspice<br />انواع منابع تغذیه<br />انواع کارت ADC 4-20ma -10 TO 30V 24Bit<br />انواع کارت رله RS485<br />درایو موتور های SERVO<br />دستگاه تزریق سیال همراه با کنترل db و فشار<br />دستگاه نمایشگر dp فشار سیالات فشار بالا<br />دستگاه نمایشگر دما همراه با کنترل<br />دستگاه نمایشگر فشار سیالات ، دما و کنترل<br />مبدل RS232 TO RS485<br />مبدل USB TO RS232<br />مبدل USB TO RS485<br />نمایشگر HMI در سایزهای مختلف<br />کارت پردازش تصویر</p>
     <p><strong>تلفن : 09194986646 و 66737819</strong></p>
     <p>

     میزان پیشرفت پروژه ها

     HTML
     CSS
     Javascript
     PHP

     تیم ما را بشناسیددر زیر می توانید با برخی از کارمندان شرکت ما آشنا شوید ما بهرتین ها را در کنار خود داریم

     <br />
     Max Mac Man

     Max Mac Man

     CTO

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />
     <br />
     Max Mac Man

     Max Mac Man

     CTO

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />
     <br />
     Max Mac Man

     Max Mac Man

     CTO

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />
     <br />
     King Cul

     King Cul

     Marketing & Sales

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />
     <br />
     Max Mac Man

     Max Mac Man

     CTO

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />
     <br />
     Harra Halloy

     Harra Halloy

     Marketing & Sales

     لورم ایپسوم یا طرح‌نما (به انگلیسی: Lorem ipsum) به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

     <br />